Szybki kontakt:

Art-Film Studio


ul.Szajnowicza 22
96-500 Sochaczew
tel. -(46)8630860
tel.kom.- 601-211-083
e-mail: Napisz do Art-Film Studio


Znalaz�e� b��d na stronie napisz
e-mail: Webmaster
Spo�eczno�ciowe:

[Rozmiar: 1832 bajt�w]

�lub


Tak wygl�daj� nasze �luby


FOTO


Reporta� �lubny to rejestracja wydarze�, pozbawiona ingerencji ze strony naszego fotografa. O tym czy zdj�cia b�d� romantyczne, artystyczne, zwariowane czy inne tak naprawd� decydujecie Wy sami poprzez swoje zachowanie. Reporta� w elegancki spos�b opowiada histori� oraz oddaje atmosfer� Waszego �lubu i wesela. Uzupe�nienie reporta�u o dowoln� sesj� fotograficzn� wzbogaci album. Albumy �lubne traktujemy jak nasz znak rozpoznawczy. Dbamy o ich jako�� i atrakcyjno��. Ka�dy album to przemy�lana koncepcja stylistyczna i graficzna przygotowywana przez naszego grafika, kt�ra pozwala lepiej ukaza� chronologi� wydarze�.
Sesja fotograficzna plenerowa  jest autorskim przedsi�wzi�ciem, kt�re zaplanowa� z Wami nasz fotograf. Na planie zdj�ciowym jeste�cie tylko Wy i fotograf co stworzy kameralny nastr�j.  Sesja mo�e by� zorganizowana w dowolnie wybranym przez Was miejscu, zrealizowana bez po�piechu, sztywnych regu� czemu sprzyjaj� inspiruj�ca architektura oraz przyroda.
Album tradycyjny mo�na uzupe�ni� o album cyfrowy czyli wybrane 200-500 zdj�� z ca�ej uroczysto�ci w formie pokazu slajd�w na DVD.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej firmy gdzie b�d� mogli pa�stwo zobaczy� zdj�cia naszej produkcji.


VIDEO


Sami decydujecie jak d�ugi ma by� Wasz film i co ma zawiera�. U nas nie zobaczycie szablon�w. Ka�dy materia� jest traktowany indywidualnie co pozwala stworzy� film kt�ry odzwierciedla panuj�c� atmosfer� na �lubie i weselu. Zmontowany materia� rejestrujemy na 1-2 p�ytach DVD z personalizowanym nadrukiem, oraz etui z drukowana ok�adk�. Materia� HD rejestrujemy na pojedynczej p�cie Blue-ray.
Mog� Pa�stwo zam�wi� nast�puj�ce us�ugi:


  • rejestracj� �lubu i wesela na kilka kamer
  • teledysk z artystycznej sesji plenerowej
  • wysi�gnik kamerowy
  • filmowanie w technologii HD
  • 45 minutowy skr�t filmowy z uroczysto�ci �lubnej zawieraj�cy najwa�niejsze wydarzenia dnia
  • Kopie filmu dla go�ci

Zapraszamy do odwiedzenia naszej firmy gdzie b�d� mogli pa�stwo zobaczy� filmy naszej produkcji.


Losowe zdj�cia